Vlastnosti zdrojů MEAN WELL


MEAN WELL zdroje podle funkce
  • CV - napěťové (constant voltage): Napájecí zdroje konstantního napětí. Při přetížení je výstupní proud omezen elektronickou pojistkou a jde o poruchový stav.
  • CC - proudové (constant current): Napájecí zdroje konstantního proudu. Zdroj udržuje v rámci deklarovaného rozsahu výstupního napětí na výstupu konstantní proud.
  • CV+CC kombinované (constant voltage + constant current): Napájecí zdroje konstantního napětí s možností fungování jako zdroje konstantního proudu. Jedná se primárně o napěťový zdroj. Při přetížení zdroje, resp. připojení LED zátěže s napětím menším, než je jmenovité výstupní napětí zdroje, zdroj přejde do režimu konstantního výstupního proudu. Omezení výstupního proudu je v tomto případě na rozdíl od ryze CC zdrojů pracovní režim a nikoli poruchový stav.


Napěťové napájení se hodí především pro napájení LED pásků a LED modulů malého výkonu. Proud tekoucí LED diodami je stabilizován předřadnými odpory sériově zapojenými s LED. Výhodou je snadné použití a jednoduchý návrh LED sestav. Nevýhodou jsou výkonové ztráty vznikající na předřadných odporech, které snižují celkovou účinnost sestavy.

Proudové napájení se používá pro napájení POWER LED a LED modulů vyšších výkonů, případně proudových LED pásků. LED diody jsou na modulu zapojeny sérioparalelně a proud protékající LED je stabilizován samotným zdrojem. Výhodou je vysoká účinnost sestavy blízká účinnosti samotných LED. Nevýhodou je u proudových pásků složitější návrh sestavy a jejího napájení a řízení.


MEAN WELL zdroje podle způsobu řízení
  • Pevné: Napětí, resp. proud je pro dané typové provedení pevně nastaven a nelze jej změnit.
  • Nastavitelné: Napětí, resp. proud je možno jemně dostavit šroubovákem pomocí potenciometrů dostupných po odejmutí gumových záslepek.
  • Regulovatelné: Výstupní napětí, resp. proud je možno regulovat řídícím signálem.

3in1

Označení pro 3 standardní způsoby řízení MEAN WELL zdrojů dvěma vodiči jednoho kabelu:

  • Odporovým potenciometrem (pro jediný regulovaný napájecí zdroj hodnota 100kohm)
  • Napětím 0÷10V (aktivní napěťová úroveň)
  • Signálem PWM (rozkmit 0÷10V, aktivní úroveň 10V)

Teplotní management zdrojů

Napájecí zdroje jsou nejslabším článkem LED osvětlovací sestavy. Pro dosažení dlouhodobého bezporuchového provozu je třeba, aby se zdroje za provozu nepřehřívaly, resp. nesmí být překročena maximální teplota zdroje Tc, kterou udává katalogový list.­

Teplota Tc je rovněž závislá na zatížení zdroje a s rostoucím zatížením se snižuje. Protože ve většině případů není dopředu známo, v jakých konkrétních podmínkách bude zdroj fungovat, doporučujeme navrhovat napájecí systém s cca 20% rezervou. Napájecí zdroje musejí být za provozu volně chlazeny obtékajícím vzduchem. Uzavření zdrojů do nevětraných prostor nebo do teplotních kapes v nevětraných podhledech je zcela nevhodné.SELV

Safety Extra Low Voltage (malé bezpečné napětí) – označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. LED osvětlovací profily obsahují mezi živými částmi navzájem i mezi živými částmi a tělesem profilu přístupným dotyku pouze pracovní izolaci, která z hlediska bezpečnosti sama o sobě ochranu před úrazem elektrickým proudem neposkytuje. Proto musí být tato ochrana řešena jiným způsobem. Nejjednodušší metodou je napájet LED profily ze zdrojů SELV. Na jejich výstupu a tedy ani na připojené zátěži nemůže nebezpečné napětí vzniknout.
Velikost napětí volte podle prostředí, ve kterém bude osvětlovací sestava umístěna (ČSN 33 2000-4-41).


Dimenzování jističů

Elektronické napájecí zdroje mají z principu svého fungování velký primární startovací proud při zapnutí, na který je třeba dimenzovat předřazené jističe. Volte typy s pomalou reakcí (třída C nebo D), případně celou instalaci rozdělte do sekcí a jednotlivé sekce spínejte postupně stykači. Další možností je zapojit do primárních okruhů napájení zdrojů přídavné prvky omezující proudový náraz.
Elektronické napájecí zdroje mají z principu svého fungování relativně velký unikající proud. V případě ochrany pomocí proudových chráničů je třeba tento proud v dimenzování chráničů zohlednit.
Podrobnosti o dimenzování jističů pro zdroje MEAN WELL naleznete v dokumentaci výrobce:
MEAN WELL - dimenzování jističů - LED zdroje
MEAN WELL - dimenzování jističů - průmyslové zdroje


Napěťové zdroje MEAN WELL - stáhněte si přehled našich skladových typů
Proudové zdroje MEAN WELL - stáhněte si přehled našich skladových typů


Prozkoumejte kompletní MEAN WELL sortiment:

Katalog MEAN WELL - LED zdroje
Katalog MEAN WELL - průmyslové zdroje


Datasheety a podrobnou dokumentaci k jednotlivým typům profilů naleznete na našem eshopu

Celou řadu dalších informací naleznete v sekci Ke stažení


Nevíte si rady s volbou napájecího zdroje?
Potřebujete navrhnout napájení pro rozsáhlou LED osvětlovací sestavu?

Kontaktujte naše obchodníky nebo techniky